Πρόγραμμα απογραφής κάδων ανακύκλωσης

Εφαρμογές καταγραφής κάδων ανακύκλωσης Εφαρμογές καταγραφής κάδων ανακύκλωσης Εφαρμογές καταγραφής κάδων ανακύκλωσης Εφαρμογές καταγραφής κάδων ανακύκλωσης Εφαρμογές καταγραφής κάδων ανακύκλωσης Εφαρμογές καταγραφής κάδων ανακύκλωσης

Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας μας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η AnaDigit κατασκεύασε δύο σουΐτες για την απογραφή της κατάστασης του δικτύου κάδων ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

Η πρώτη σουΐτα εξυπηρετεί την καταγραφή οργανικών κάδων και κάδων ανακύκλωσης και απευθύνεται τόσο στις εταιρείες που υλοποιούν τις σχετικές συμβάσεις καταγραφής του δικτύου, όσο και στην ΕΕΑΑ που συντονίζει το έργο και παρακολουθεί τα δίκτυα. Η σουΐτα περιλαμβάνει μία mobile εφαρμογή και μία διαδικτυακή εφαρμογή ανάλυσης και χαρτογράφησης των κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων.
Η mobile εφαρμογή απογραφής κάδων ανακύκλωσης και οργανικών κάδων βασίζεται στον πυρήνα του Toponavigator Android, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Νίκο Σκουτέρη, και εξάγει δεδομένα που αξιοποιούνται άμεσα από το Toponavigator PC. Όλοι οι ερευνητές των εταιρειών Eurocert, TUV Austria και Bureau Veritas χρησιμοποιούν τη mobile εφαρμογή απογραφής κάδων ανακύκλωσης και οργανικών και τα δεδομένα συγκεντρώνονται για έλεγχο και επεξεργασία από την AnaDigit.
Τα αποτελέσματα των ετών 2014, 2015 και 2016 είναι καταχωρημένα σε χωρικές βάσεις δεδομένων που τροφοδοτούν μια εξελιγμένη διαδικτυακή εφαρμογή κριτηριακής επιλογής και απεικόνισης, που έχει κατασκευαστεί από τον Γιάννη Σοφό, δρ. τοπογράφο.

Η δεύτερη σουΐτα αφορά ειδικότερα την καταγραφή των κάδων γυαλιού και περιέχει τις κατάλληλες παραμετροποιήσεις. Η σουΐτα περιλαμβάνει μία ειδική mobile εφαρμογή, που βασίζεται στον πυρήνα του Toponavigator Android, κατάλληλα τροποποιημένο από τον Νίκο Σκουτέρη. Τα εξαγόμενα δεδομένα μεταφέρονται μετά από έλεγχο στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ανάλυσης και χαρτογράφησης κάδων γυαλιού. Η εφαρμογή παρέχει φιλτράρισμα ανά έτος και ανά δήμο, με παράλληλη απεικόνιση του ορίου του επιλεγμένου δήμου. Έχουν προβλεφθεί και άλλα κριτήρια φιλτραρίσματος (ανά καταγραφέα, χωρικές παράμετροι κλπ).