Ερπετά και αμφίβια του Στρατωνικού Όρους

Ερπετά και αμφίβια του Στρατωνικού Όρους

Παρόλη την πυκνή δασοκάλυψη της περιοχής - ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί την ανάπτυξη αξιόλογων πληθυσμών ερπετών -, το πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο και κυρίως η παρουσία πολλών ρεμάτων μόνιμης ροής συνηγορούν στη σύνθεση μιας ενδιαφέρουσας ποικιλότητας ερπετών και αμφιβίων.

Τα αμφίβια αντιπροσωπεύονται από 7 είδη, ενώ τα ερπετά από 11 είδη.

Στρατωνικό Όρος
Στρατωνικό Όρος: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Τη μεγαλύτερη ποικιλία αμφιβίων τη συναντάμε στην ομάδα των άνουρων. Στο έδαφος συναντάμε το δυσδιάκριτο Δενδροβάτραχο (Hyla arborea), τον κοινό Πράσινο φρύνο (Bufotes viridis) και το νυκτόβιο Χωματόφρυνο (Bufo bufo), ενώ στα ρέοντα νερά βρίσκουμε μεγάλους πληθυσμούς από Ευκίνητους βάτραχους (Rana dalmatina) και Βαλτοβάτραχους (Pelophylax ridibundus).
Τα ουροδελή αντιπροσωπεύονται από τη Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra) και τον Ελληνικό Κοινό Τρίτωνα (Lissotriton graecus).

Στρατωνικό Όρος
Στρατωνικό Όρος: Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata)

Ως αποτέλεσμα των σκιερών και υγρών συνθηκών του δάσους, οι σαύρες είναι λιγοστές και μάλλον αφανείς. Στη χαμηλότερη ζώνη του δάσους θα βρούμε την θορυβώδη Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata), ενώ μέσα στο φυλλάδα της ψηλής μακκίας αργοσέρνονται οι Αβλέφαροι (Ablepharus kitaibelii).
Στις πιο ξηρές θέσεις, θα δούμε ζευγάρια από Σιλιβούτια (Podarcis erhardii) να προωθούνται βιαστικά στην κορυφή των βράχων, διεκδικώντας τις λιγοστές θέσεις με καλό ηλιασμό. Πιο καλά προσαρμοσμένη στις συνθήκες της περιοχής, η Γουστέρα του Ταύρου (Podarcis tauricus) κινείται στην παρυφή δάσους και της μακκίας.

Στρατωνικό Όρος
Στρατωνικό Όρος: Σαπίτης (Malpolon insignitus)

Οι χελώνες αντιπροσωπεύονται από τα 2 (εκ των τριών) χερσαία είδη και τα 2 είδη νεροχελώνων. Έτσι, στις παρυφές του δάσους των φυλλοβόλων θα δούμε αρκετές Μεσογειακές Χελώνες (Testudo hermanni), ενώ οι Ελληνικές Χελώνες (Testudo graeca) είναι λιγότερο συνηθισμένες. Στα μόνιμα νερά , όπως το ρέμα της Ρεντίνας, θα βρούμε Βαλτοχελώνες (Emys orbicularis) και Ποταμοχελώνες (Mauremys rivulata).
Από τα φίδια της Βόρειας Ελλάδας, εδώ θα βρούμε κυρίως το Σαπίτη (Malpolon insignitus) και το Λαφιάτη (Elaphe quatuorlineata), ενώ στα νερά είναι εύκολο να εντοπίσουμε κάποιο από τα άφθονα Νερόφιδα (Natrix natrix).

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος