Χλωρίδα της Αμοργού

Χλωρίδα της Αμοργού

Γνωρίστε είδη φυτών

Αμοργός topoguide
Αμοργός topoguide: Colchicum variegatum

Η χλωρίδα της Αμοργού εμφανίζει δύο βασικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και εντοπίζονται συχνά στα νησιά του Αιγαίου: αφενός παρατηρείται σημαντική παρουσία τοπικών ενδημικών και σπάνιων ειδών, χάρη κυρίως στην ασβεστολιθική του δομή που δίνει εκτεταμένους κρημνούς – ιδανικά χλωριδικά καταφύγια, αφετέρου παραφυλάνε πάντα οι εκπλήξεις που επιφυλάσσει η νησιωτική βιογεωγραφία, με τις ασυνεχείς και διάσπαρτες κατανομές των φυτικών ειδών στον Αιγαιικό χώρο.

Αμοργός topoguide
Αμοργός topoguide: Silene corinthiaca

Στην πρώτη κατηγορία των σπάνιων και ενδημικών ειδών κυριαρχούν τα αποκλειστικά (ή σχεδόν αποκλειστικά) χασμόφυτα, που επιβιώνουν στις σχισμές και τα ‘πατάρια’ από τις βραχώδεις επιφάνειες του πολύ εκτεταμένου συστήματος κρημνών του κυρίως νησιού και των δορυφορικών νησίδων – η εμφάνιση, άλλωστε, της ονομασίας amorgin- σε αρκετά φυτικά είδη προϊδεάζει για την υψηλή βοτανική αξία του νησιού.

Αμοργός topoguide
Αμοργός topoguide: Orchis anatolica

Οι πολυάριθμοι φίλοι των ορχιδεών, επίσης, δε θα απογοητευτούν από την ποικιλία που συναντάται στους αγρούς και τους θαμνώνες του νησιού. Μορφές ορχιδεών όπως οι Ophrys aegaea, Ophrys aeoli, Ophrys ariadnae, Ophrys gortynia, Ophrys icariensis έχουν τοπική κατανομή στο Νότιο Αιγαίο και, αν και δεν αναγνωρίζονται όλες ομόφωνα ως διακριτές ταξινομικές μονάδες (στον «επίσημο» κατάλογο της Ελληνικής χλωρίδας εμφανίζονται συνήθως ως υποείδη ή συνώνυμα άλλων ειδών, συχνά με κάπως ευρύτερη εξάπλωση), κεντρίζουν το ενδιαφέρον των φυσιολατρών, όπως βέβαια και πιο γνωστά, θεμελιωμένα και συχνότερης εμφάνισης είδη, π.χ. τα Orchis anatolica, Anacamptis sancta, Serapias bergonii και Serapias orientalis.

Αμοργός topoguide
Αμοργός topoguide: Orchis sancta

topoguide greece

ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Αμοργού περιλαμβάνονται στον οδηγό Αμοργός topoguide, το μοναδικό ξεναγό για την περιοχή.

Ο οδηγός Αμοργός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Αμοργός περιλαμβάνεται στην ομάδα της Νησιών της Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Αμοργός ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Αμοργός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Αμοργός από την ομάδα των Ελληνικών Νησιών, ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον πεζοπόρο να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με μειούμενη απόσταση και ακριβές αζιμούθιο.

topoguide greece