Πουλιά στο Menalon Trail

Πουλιά στο Menalon Trail

Πουλιά στο Menalon Trail
Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Motacilla alba

Η ορνιθοπανίδα του Menalon Trail είναι τυπική της ορεινής ζώνης της Πελοποννήσου. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί 110 είδη πτηνών, από τα οποία 53 είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και 29 είναι καλοκαιρινοί επισκέπτες που θεωρείται ότι αναπαράγονται σε αυτήν. Τα μη αναπαραγόμενα τοπικά είδη είτε έχουν παρατηρηθεί κατά τις περιόδους της μετανάστευσης (εαρινή και φθινοπωρινή), είτε διαχειμάζουν στην περιοχή.

Γενικά, ο αριθμός των ειδών πουλιών, αν και προφανώς ομοιοκαταληκτεί με τις οικολογικές συνθήκες της περιοχής και την αναμενόμενη βιοποικιλότητα της συγκεκριμένης βιογεωγραφικής ζώνης, είναι μάλλον μικρός. Πιο αναλυτικά, τα αρπακτικά πουλιά, με 16 είδη που εκπροσωπούν τις οικογένειες Accipitridae, Falconidae και Strigidae, έχουν σχετικά καλή αντιπροσώπευση, τα στρουθιόμορφα που φτάνουν τα 78 είδη έχουν μέτρια ποικιλότητα, ενώ τα μη στρουθιόμορφα με συνολικά 16 είδη έχουν μάλλον χαμηλή αντιπροσώπευση, ως αποτέλεσμα τόσο της ομοιομορφίας του οικοσυστήματος, όσο και της έντονης ανθρώπινης παρουσίας.

Πουλιά του θαμνώνα και των φρυγάνων

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Στις ζώνες των παλιών χωραφιών, που σταδιακά μεταπίπτουν σε φρύγανα, θα βρούμε τα τυπικά είδη αυτών των βιοτόπων, όπως ο Θαμνοψάλτης (Prunella modularis) και ο Κατσουλιέρης (Galerida cristata).
Στον πυκνό θαμνώνα θα βρούμε όλα τα χαρακτηριστικά πουλιά αυτών των οικοτόπων, όπως ο Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala), ο Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis), ο Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla) και ο Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus).

Πουλιά της χαράδρας του Λούσιου

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Βραχοτσομπανάκος (Sitta neumayer)

Ο πιο ενδιαφέρων βιότοπος της περιοχής είναι οι ορθοπλαγιές των φαραγγιών, όπου φωλιάζουν πολλές κάργιες, πετρίτες, βραχοτσομπανάκοι και πετούν σταμάτητα Βραχοχελίδονα (Ptyonoprogne rupestris) και Βραχοκιρκίνεζα (Falco tinnunculus). Στα βράχια στέκεται ο διακριτικός Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius).

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Βραχοχελίδονα (Ptyonoprocne rupesrtis)

Κατά μήκος των ποταμών θα συναντήσουμε νεροκότσυφες (Cinclus cinclus) και σουσουράδες (Λευκοσουσουράδα, Motacilla alba και Σταχτοσουσουράδα, Motacilla cinerea). Στην πυκνή παρόχθια βλάστηση κρύβεται το πολύ κοινό Ψευταηδόνι (Cettia cetti) και λιγότερο συνηθισμένο το Αηδόνι (Luscinia megarhynchos).

Πουλιά του δάσους του Μαινάλου

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)

Στα ανοίγματα των δασών θα βρούμε όλα τα συνήθη είδη των λιβαδιών, ενώ χαμηλότερα θα συναντήσουμε ή θα ακούσουμε αρκετά είδη τσιροβάκων, φυλλοσκόπων και άλλων μικρών πουλιών του Μεσογειακού θαμνώνα. Στις ακμές μεταξύ πυκνού δάσους και ξέφωτων θα βρούμε τους τέσσερις δρυοκολάπτες της Πελοποννήσου (τον ασυνήθιστο Λευκονώτης Dendrocopos leucotos, τον ευρύτατα εξαπλωμένο Πράσινος Δρυοκολάπτης Picus viridis, την Παρδαλοτσικλητάρα Dendrocopos major και τη Μεσοτσικλητάρα Dendrocopos medius).

Πουλιά των κορυφών

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Πάνω από τις μικρές κορυφές του Δυτικού Μαινάλου γυροπετούν γερακίνες, φιδαετοί, αλλά και αρκετά κοράκια.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chucar)

Αντίστοιχα, στα πετρολίβαδα των οροπεδίων και των κορυφών θα δούμε εύκολα Σταχτοπετροκλήδες (Oenanthe oenanthe), Ασπροκώλες (Oeanthe hispanica) και Καρβουνιάρηδες (Phoenicurus ochruros). Σε ανάλογα ανοιχτά ενδιαιτήματα, αφθονούν οι νησιώτικες πέρδικες που έχουν εισαχθεί ως θηραματικό είδος και έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Μαίναλο.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός στο Menalon Trail

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πουλιών του Μαινάλου περιλαμβάνονται στον οδηγό Menalon Trail topoguide.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Menalon Trail περιλαμβάνεται στην ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική θέση για κάθε είδος.